> ชุมชนเข้มแข็ง - Dropstime i want to pay someone to do my homework i need help writing my thesis can someone do my statistics homework creative writing lesson sequence cv writing service reviews research proposal writing steps essay title creator online price to write a business plan creative writing programs seattle bbc primary homework help anglo saxons homework helpers biology masters of creative writing editing and publishing creative writing tasks gcse graduate medical writer cover letter apps that will help you do your homework alexa doing homework denver university creative writing phd well written thesis creative writing institutes in delhi dissertation writing help uk doing your homework synonyms university of texas austin creative writing mfa help with essay title can't do my homework anymore world creative writing month

ชุมชนเข้มแข็ง


ชุมชนถือเป็นฐานรากของประเทศ เมื่อไหร่ก็ตามกลุ่มคนเหล่านี้ เข้มแข็ง ประเทศไทยก็พัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ขยายความภูมิปัญญาชาวบ้าน และ อัตลักษณ์ท้องถิ่น คงพอจะบอกได้คือสิ่งพิเศษที่มีเฉพาะตัวตน หรือเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ยิ่งหากนำความเฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ มาพัฒนาต่อยอดผสานกับนวัตกรรม วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ รวมถึงระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ก็ยิ่งสร้างพลังให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างดีเยี่ยม

ต้องถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจ เมื่อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “จีซี” มองเห็น และเกิดเป็นแนวคิด “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่ต้องการเดินหน้าทำให้ชุมชนนั้นสามารถพึ่งพาตัวเองได้ สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน และขยายผลให้ชุมชนในภาพรวมได้ประโยชน์สูงที่สุดอย่างยั่งยืน โดยเราสามารถเชื่อมโยงมิติการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้ง “มิติเศรษฐกิจ” ด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนนั้นสามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างของการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ให้กับเกษตรอินทรีย์กลุ่มหอมมะหาด ผู้ปลูกพืชสมุนไพรพื้นถิ่นระยอง ให้นำผลผลิตมาพัฒนาต่อยอดด้วยการ แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ชุมชนหนองแฟบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติ
เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพผิวที่ดี LUFFALA สู่มาตรฐานระดับสากล ผ่าน “โครงการ Rayong Organic Living” และการพัฒนาปรับปรุง “ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ภายใต้โครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)” เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำธุรกิจร้านอาหารให้กับนักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อให้สามารถไปเป็นผู้ประกอบการเองได้

ซึ่งถือเป็นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และกระจายรายได้สู่ชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบของดีในจังหวัดระยอง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือชาวประมง ทั้งยังเป็น การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการแปรรูปอาหาร
“มิติสังคม” ด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ฉายภาพไปที่ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ซึ่งมีการบริหารจัดการขยะที่ดีภายในชุมชน และจีซี เห็นโอกาสที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการ บริหารจัดการขยะ ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย มีการนำระบบ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นระบบจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร

ตั้งแต่การรวบรวม การคัดแยกขยะ การขนส่งขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบ กระบวนการรีไซเคิล และกระบวนการแปรรูปจนได้กลับมาเป็นสินค้าอัพไซคลิง เข้ามาช่วยพัฒนาการบริหารจัดการขยะของชุมชน “จีซี” ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งเรื่องการคัดแยก การบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี จนทำให้วันนี้มีการตั้งเป็น “ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า” ซึ่งกลายเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดระยอง ที่ชาวชุมชนวัดชากลูกหญ้าภูมิใจ

และสุดท้าย “มิติสิ่งแวดล้อม” ด้านการดูแลรักษาระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการเข้าไปช่วยร่วมพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญจีซี และ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGeo) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำระบบเข้ามา

ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและ ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทำให้การปลูกมะม่วงพื้นทรายของเกษตรกรที่ทำมากว่า 50 ปี สามารถคงคุณภาพความอร่อยของผลผลิตตลอดฤดูกาล การันตีด้วย รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทมะม่วงผลดิบ “เขียวเสวย” จากการประกวดผลไม้งานเกษตรแห่งชาติ (เกษตรแฟร์) ประจำปี 2563

รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ โดยสร้าง Line Official : “Map Ta Phut Mango” พร้อมเสริมทักษะการขายให้กับเกษตรกร เพื่อให้สวนมะม่วงสามารถจำหน่ายผลผลิตให้ลูกค้า แบบ Pre-Order ได้ รวมถึงช่วยวางระบบบริหารการขนส่ง เพื่อให้สวนสามารถขายผลผลิตได้ทั่วประเทศ ได้ข่าวว่ามะม่วงอร่อย ๆ มีอีกไม่มากแล้ว ต้องรีบจองกันก่อน จะหมดฤดูกาลในเร็ว ๆ นี้

จึงไม่ใช่เรื่องแปลก เมื่อ “จีซี” และ พันธมิตรภูมิใจ ซึ่งได้เป็นพลังเสริมให้ทุกชุมชนพัฒนาไปสู่การเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน และสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

อย่าลืมชุมชนถือเป็นฐานรากของประเทศ เมื่อไหร่ก็ตามกลุ่มคนเหล่านี้ มีความเข้มแข็ง นั่นหมายความว่า ประเทศไทยก็จะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และส่งผลต่อ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ.