> ‘วันวิสาขบูชา’ 2564 ประวัติวันสำคัญระดับโลก ชาวพุทธต้องรู้! - Dropstime ways to teach creative writing medical research paper writing service i always do my homework po polsku rationing facts primary homework help primary homework help co uk adaptations camels bbc children's homework help creative writing tasks ks4 the research essay writing process is divided into two halves. in sequential order they are concordia university continuing education creative writing creative writing distance learning uk who can help create a business plan university of texas austin mfa creative writing 24 hour essay writing service umass amherst mfa creative writing columbia creative writing summer program creative writing how to top essay writers in uk dissertation online help college physics homework help cover letter for content writer position pay someone to do dissertation pratt creative writing grade 8 creative writing rubric creative writing worksheets for 6 year olds ghostwriter dissertation strafbar

‘วันวิสาขบูชา’ 2564 ประวัติวันสำคัญระดับโลก ชาวพุทธต้องรู้!


ปิดที่มา “วันวิสาขบูชา” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น “วันสำคัญของโลก” เมื่อปี พ.ศ. 2542 เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มนุษย์มีเมตตาธรรม ก่อเกิดสันติสุข อันเป็นแนวทางของ UN
วันพระใหญ่เวียนมาบรรจบอีกครั้ง แถมยังเป็นวันสำคัญระดับโลกอีกด้วย! เรากำลังพูดถึง “วันวิสาขบูชา” หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง กล่าวคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระองค์ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหมือนกันทั้งสามวัน (แต่ต่างปีกัน) นั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีเกร็ดน่ารู้อีกมากมายเกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา” ที่พุทธศาสนิกชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ควรทำความรู้จักเอาไว้ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมมาให้แล้ว ดังนี้

  1. ทำไม “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญระดับโลก?

ในการประชุม International Buddhist Conference ณ กรุงโคลัมโบ ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธจำนวนมากเข้าร่วม เช่น บังคลาเทศ จีน ลาว เกาหลีใต้ เวียดนาม ภูฐาน อินโดนีเซีย เนปาล กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และไทย ร่วมกันเสนอให้สหประชาชาติ (UN) รับรองให้ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญสากล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542

จากนั้นคณะกรรมมาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นพ้องต้องกันประกาศให้ “วันวิสาขบูชา (Vesak Day)” ถือเป็น “วันสำคัญของโลก” ทั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย กล่าวคือ ทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ และเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

วิธี ‘เวียนเทียนออนไลน์’ กรมศาสนาชวนรับบุญ ‘วันวิสาขบูชา’ 2564