> วัยโจ๋หมดสิทธิ์ซิ่ง! เปลี่ยนเกณฑ์อายุทำใบขับขี่ บิ๊กไบก์ เปิด 11ท่าสอบ - Dropstime how to improve creative writing elementary homework help creative writing exeter university volcano vocabulary primary homework help writing service for research paper i do your homework in french oraciones en ingles con i do my homework ubc creative writing major my favorite writer essay writing service for windows thesis about learning by doing creative writing in urdu for grade 3 price dispersion research paper creative writing prompts using photos how to measure creative writing what to watch when doing homework application letter format for money transfer order essay papers creative writing short course perth creative writing tone creative writing character development questions umass boston mfa creative writing college research paper writing service homework help computer science one direction preferences he helps you with your homework

วัยโจ๋หมดสิทธิ์ซิ่ง! เปลี่ยนเกณฑ์อายุทำใบขับขี่ บิ๊กไบก์ เปิด 11ท่าสอบ


วัยโจ๋หมดสิทธิ์ซิ่ง กรมขนส่งทางบก เล็งเปลี่ยนเกณฑ์อายุทำใบขับขี่ บิ๊กไบก์ หลังกระทรวงสาธารณสุข ค้าน เปิดเกณฑ์สอบขับ 11 ท่า
วันที่ 2 มิ.ย.2564 นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการกำหนดเกณฑ์การอบรม และทดสอบใบขับขี่รถจักรยายนต์บิ๊กไบก์ หรือรถจักรยายนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบมากกว่า 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร ว่า กรมได้นำเสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว แต่ปรากฏว่าเกือบทุกหน่วยงานได้มีการท้วงติง เรื่องการกำหนดอายุผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบก์ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยายนต์มาก่อน หรือมีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยายนต์มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี
นายยงยุทธ กล่าวต่อว่า โดยมองว่าข้อเสนอของกรมที่กำหนดให้ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถขอสอบรับใบขับขี่ได้นั้น ไม่เหมาะสม เพราะเห็นว่ามีอายุน้อยเกินไป ควรจะมีการปรับเพิ่มอายุให้มากกว่านี้ เนื่องจากเป็นรถขนาดใหญ่ที่ต้องใช้การตัดสินใจการขับขี่สูง กระทรวงจึงส่งหลักเกณฑ์กลับมายังกรมเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่อีกครั้ง

“ทั้งนี้ จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัย และนำข้อมูลเรื่องใบขับขี่บิ๊กไบก์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาพิจารณาประกอบพบว่า หลายประเทศ เช่น ประเทศแถบยุโรป และญี่ปุ่น กำหนดให้ต้องมีอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์จึงจะขอใบขับขี่บิ๊กไบก์ได้ ซึ่งกรมจึงเตรียมแก้ไขเกณฑ์อายุเป็น 24 ปีบริบูรณ์ คาดว่าจะเสนอเรื่องกลับไปให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบได้ภายในสัปดาห์หน้า หากกระทรวงเห็นชอบ คาดว่ากรมจะสามารถออกประกาศ และบังคับใช้เกณฑ์ได้ภายในเดือนมิ.ย.นี้แน่นอน” นายยงยุทธ กล่าว

นายยงยุทธ กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบก์ จะแบ่งผู้ขับขี่ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1.ผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยายนต์ส่วนบุคคล(5ปี)มาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี และมีการครอบครองรถบิ๊กไบก์ มาแล้ว2ปี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือมีใบอนุญาติขับรถจักรยายนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ สามารถมายื่นขอใบขับขี่ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทดสอบการขับขี่ หรืออบรมภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีประสบการณ์แล้ว โดยเจ้าของใบขับขี่จะต้องมีชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อผู้ครอบครองของรถบิ๊กไบก์ โดยจะได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคล 5ปี
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยายนต์ส่วนบุคคล(5ปี)มาแล้ว 2 ปี จะต้องเข้ารับการทดสอบขับขี่ และอบอรมหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบก์ก่อน โดยจะได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคล5ปี และ กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทใดมาก่อนเลย จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 24 ปีเต็ม จึงจะยื่นขอรับใบขับขี่บิ๊กไบก์ได้ และจะต้องเข้ารับการทดสอบขับขี่ และอบรมหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบก์ก่อน โดยจะได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราว2ปี สำหรับใบขับขี่บิ๊กไบก์นั้นเบื้องต้นจะแตกต่างจากใบขับขี่รถจักรยายนต์ทั่วไป โดยจะมีรูปรถบิ๊กไบก์แสดงในใบขับขี่บริเวณด้านหลังบัตรด้วย

นายยุทธนา กล่าวถึงเกณฑ์การอบรมสำหรับผู้ยื่นขอใบขับขี่บิ๊กไบก์นั้น กำหนดให้ผู้ยื่นขอใบขับขี่จะต้องผ่านการอบรมกับกรมจำนวนรวม 12 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นการอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 2 ชั่วโมงและปฏิบัติจำนวน 10 ชั่วโมง โดยภาคทฤษฎี จำนวน 2 ชั่วโมง จะแบ่งการอบรมออกเป็น 5 บท คือบทที่ 1 ผู้ขับขี่ จะอบรมเกี่ยวกับ การแต่งกายขณะขับขี่ การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจและมารยาทในการขับขี่ เทคนิคการขับขี่ที่ถูกต้อง

บทที่ 2 ยานพาหนะ ต้องศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน ส่วนประกอบและพื้นฐานการทำงานของรถ การตรวจเช็กก่อนการขับขี่ และการตรวจเช็กรถตามระยะทาง และการปรับแต่งรถจักรยายนต์บิ๊กไบก์ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่

บทที่ 3 สภาพแวดล้อมในการขับขี่ เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร และพื้นผิวถนน การขับขี่ในช่วงจราจรแออัดและสภาพอากาศไม่ปกติ และการศึกษาเส้นทาง และการใช้ระบบนำทาง

บทที่ 4 การคาดการณ์อุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยายนต์ขนาดใหญ่บนท้องถนนและบทที่ 5การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ส่วนภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง จะมีการอบรม และทำการทดสอบท่าขับขี่จำนวน 11 ท่า
1.การเบรกตามระยะที่กำหนด
2.การเบรกกะทันหัน
3.การทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
4.การเข้าโค้งรูปแบต่าง ๆ
5.การทรงตัวบนลูกระนาดและพื้นที่ขรุขระ
6.การทรงตัวบนกระดานแคบ
7.การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคปรูป S
8.การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคบรูปZ
9.การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคบรูป 8
10.การหยุดและการขึ้นทางลาดชัน
11.การเปลี่ยนเกียร์ก่อนเข้าโค้ง
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีมีจำนวนบิ๊กไบก์ ที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 216,547 คัน จากจำนวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 21,284,775 คัน สำหรับใบขับขี่บิ๊กไบก์นั้นเบื้องต้นจะแต่งต่างจากใบขับขี่รถจักรยายนต์ทั่วไป โดยจะมีรูปรถบิ๊กไบก์แสดงในใบขับขี่ด้วย