> เศร้ารับวันแรงงาน!'เวิลด์อิเล็คทริค' ปิดกิจการ-เลิกจ้างสิ้นพ.ค.นี้ - Dropstime 9th grade geometry homework help jobs mfa creative writing images of students doing homework enigma machine homework help university of michigan mfa creative writing faculty creative writing course cornwall go do your homework in french essay rewriter online edx creative writing creative writing mfa yale university of manchester creative writing phd can i write my dissertation in a week nyu mfa creative writing tuition denver university creative writing phd ocr gcse english creative writing descriptions relief creative writing homework help ww2 leaders swansea university english with creative writing can you write a research paper in first person psychology and creative writing double major creative writing on importance of hobby what can i write a compare and contrast essay on scientific research proposal writing format who can help me write a business plan fsu creative writing phd

เศร้ารับวันแรงงาน!’เวิลด์อิเล็คทริค’ ปิดกิจการ-เลิกจ้างสิ้นพ.ค.นี้


บ.เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) บ้านบึง ประกาศปิดกิจการล่วงหน้า 31 พ.ค. 64 พนักงานตกงานทันทีทั้งบริษัท ปิดตำนาน 33 ปี
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารชลบุรี-ระยอง ได้แผยแร่เอกสารของบริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 236 หมู่ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ออกหนังสือประกาศแจ้งต่อพนักงานในบริษัท มีเนื้อหาระบุว่า

“หนังสือแจ้งล่วงหน้าเรื่องการเลิกจ้างเนื่องจากการปิดกิจการบริษัท” บริษัทได้เริ่มดำเนินการในปี 2531 จนถึงปีนี้ครบรอบ 33 ปีไปแล้วแต่จากเศรษฐกิจของตลาดการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และเนื่องจากความต้องการของตลาดลดลงและภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องทั่วโลกจึงเป็นสถานการณ์ยากลำบากที่จะดำเนินการต่อไปได้

สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องต้นทุนสะสมของโรงงานค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยย่ำแย่ลง และด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รายล้อม บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัดนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องถึงแม้ได้มุ่งเน้นการดำเนินกิจการในธุรกิจ EMS และได้ปฏิรูปโครงสร้างของกิจการ เช่นการลดต้นทุนการผลิตและได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพกิจการไปแล้วแต่ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้

ดังนั้นจึงได้พิจารณาตัดสินว่าเป็นเรื่องยากลำบากที่จะปรับปรุงต่อไปในอนาคตบริษัท เวิล์ดอิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด จะยุติกิจการอย่างเป็นทางการณวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ดังกล่าวมาแล้ว จึงขออภัยด้วยความจริงใจต่อพนักงานทุกท่านที่ทำงานอยู่ที่บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดทุกท่านในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่จะถึงนี้ดังนั้นณที่นี้จึงแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเรื่องการเลิกจ้างไว้ล่วงหน้า

ทั้งนั้นบริษัทจะทำการชำระค่าแรงและค่าสินไหมต่างๆ ทั้งหมดอันอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายให้กับพนักงานจนกระทั่งวันสุดท้ายของการทำงานตามเงื่อนไขในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งจะรวมถึงค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้างคำนวณตามระยะเวลาการจ้างงานและค่าสินไหมทดแทนสำหรับวันหยุดประจำปีที่ยังไม่ได้ถูกใช้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2554

ทั้งนี้ บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทฯ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท Manufacturing and Sub-Contractor of Television ผลิตสินค้าประเภท AV และ PC มานานกว่า 30 ปีในประเทศไทย ให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การติดตั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น..